Αθωνική Μουσική Ανθοδέσμη – Εκλογαί Αγίων Α’

37,00 


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Ζώντος ακόμη του μακαριστού Γ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Μικραγιαννανίτου Υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, τη προτροπή αυτού ήρχισα να μελοποιώ μερικάς εκ των Εκλογών τας οποίας ο ίδιος ο π. Γεράσιμος εποίησε, δι’ εξυπηρέτησιν των ιεροψαλτών και πλουτισμόν των παννυχίδων των Ι. Μονών.
Σημειωτέον ότι η ΕΚΛΟΓΗ ως είδος μελοποιίας κατέχει εις την μουσικήν μας, μίαν εκ των υψηλών θέσεων, διά την δομήν και τον τρόπον συνθέσεώς της.
Ούτω πως πάσα Εκλογή οφείλει να άρχεται εκ των κλασσικών θέσεων του πλ. δ’ ήχου και να διακλαδούται το μέλος αναμιγνυόμενον μετά των ετέρων ήχων κατά τα νοήματα των στίχων του Υμνογράφου. Μοναδικόν παράδειγμα η Εκλογή “Λόγον αγαθόν”, του Θεοδώρου Φωκαέως.
Οι δύο τελευταίοι στίχοι των εκλογών οι και “ευκτικοί” καλούμενοι, συμπληρώνουν τον δέκατον όγδοον αριθμόν ως είθησται υπό των Υμνογράφων, μοι έλεγον τα σοφά χείλη του αειμνήστου π. Γερασίμου μυούμενός με εις την τέχνην και την όλην δομήν και τρόπον της ποιήσεως των Εκλογών, ότε κατά τα πρώτα βήματα της εν λόγω διακονίας μου και υπό τας ευλογίας του επεχείρουν την μελοποίησιν των Εκλογών του.
Εις τον παρόντα τόμον, λοιπόν, προσφέρεται το πρώτον μέρος των Εκλογών του αειμνήστου Πατρός, εις οκτώ Αγίους και ετέρας εορτάς.
Καθηκόντως δ’ οφείλω πολλάς και από ψυχής τας ευχαριστίας μου εις την ιεράν Συνοδείαν του αειμνήστου Γέροντος και κυρίως εις τον Γέροντα και συνασκητήν Του Πανοσ. Αρχιμ. κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΝ Μικραγιαννανίτην ως και εις τον μουσικολογιώτανον και λίαν αγαπητόν μου π. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, διά την όλην συμβολήν των εις τας προσπαθεία μου, τας φιλαδέλφους παραινέσεις των, αλλά και την υποκίνησιν και προτροπήν εις το να εκδόσω τας Εκλογάς του μακαριστού Γέροντος.
Δέξασθε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και τον παρόντα όγδοον τόμον της σειράς ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ ευχόμενοι διά μεν τον Ποιητήν και Υμνογράφον την μετά των Δικαίων συναρίθμησίν Του, διά δε τον Μελοποιόν χριστιανά και ανεπαίσχυντα τέλη και καλήν απολογίαν ενώπιον του φοβερού Δικαστηρίου του Δικαιοκρίτου ημών Δεσπότου, πρεσβείαις της Κυρίας ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας και πάντων των Οσίων Αγιορειτών Πατέρων ημών.

Έγραφον εν τη Ιερά Μονή ΦΙΛΟΘΕΟΥ τη 20η μηνός Απριλίου του σωτηρίου έτους 1992.

Ιερομόναχος Ιερόθεος

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Κωδικός προϊόντος: e00245 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: