Αθωνική Μουσική Ανθοδέσμη – Εκλογαί Αγίων Β΄

37,00 


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Μετά πολλής της ευφροσύνου χαράς και ευφημίας ψυχής προσφέρεται εις τους εραστάς της πατροπαραδότου και αγιοσυνθέτου βυζαντινής μουσικής, ο ανά χείρας ένατος τόμος, της επιτυχούς και ευλογημένης σειράς “αθωνική μουσική ανθοδέσμη” προς τερπνότητα ακοής, ιλαρότητος καρδίας και ανάτασιν πνεύματος.

Η θαυμαστή αθωνική ψαλτική τέχνη καθίσταται και εις τας πενιχράς ημέρας μας γνωστή εις τους μύστας και εντρυφώντας θιασώτας αυτής, της υπερόχου και αγγελοειδούς μουσουργίας, της υμνωδού του Προστάτου των μοναχών Τιμίου Προδρόμου, του τετραημέρου φίλου του Κυρίου ηγαπημένου Λαζάρου, του γηραιοτέρου μάρτυρος της Εκκλησίας μας θαυματουργού Χαραλάμπους, του λαοφιλούς των Θεσσαλών ποιμένος ιερομάρτυρος Σεραφείμ, του Οσίου Κασσιανού του Ρωμαίου, των σπηλαιωτών Μικραγιαννανιτών ασκητών Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους, του παρά τα Καυσοκαλύβια επίσης σπηλαιώτου και ερημίτου Νείλου του Μυροβλύτου και των Ιαματικών Αναργύρων των ιατρών.

Αι ως άνω ψαλλόμεναι εις τας κατανυκτικάς αγρυπνίας εκλογαί είναι ποιήματα του γνωστού υμνογράφου και πολυγραφωτάτου Γέροντος Γερασίμου Μικραγιαννανίτου, πλην των δύο τελευταίων, αι οποίαι είναι συνθέσεις του πολυταλάντου πανοσιωτάτου ιερομονάχου Ιεροθέου Φιλοθεΐτου μουσικοσυνθέτου και ιεροψάλτου εκ των αρίστων.

Ημείς μάλλον αδαείς εις κρίσεις βαθυτέρας μουσικάς αρκούμεθα να τονίσωμεν την χαράν της χάριτος διά την κυκλοφορίαν τοιούτων μετά γνώσεως, σοφίας και συνέσεως γραφών, αυστηρώς Παραδοσιακών και συνάμα ευήχων, κατά την σήμερον ότε τινές αγωνίζονται και εις τον σεμνόν τομέαν αυτόν να πρωτοτυπήσουν αυθαιρέτως και ανοσίως.

Κατά τας πανηγυρικάς εκλογάς ο υμνογράφος εκλέγει εκ του Ιερού Ψαλτήρος του Προφητάνακτος προσευχομένου ποιητού της μετανοίας και φιλοθεΐας Δαυΐδ, τους στίχους εκείνους οίτινες αρμόζουν εις τον εγκωμιαζόμενον και εις αυτού φανερούται η επιτυχία του και η δυνατότης του, η οποία και δυσκόλως εξαντλείται.

Οι σύγχρονοι Αθωνίτες υμνογράφοι, υμνογράφησαν εκλογάς ταπεινώς ικανοποιούντες την γνησίαν ευλάβειαν φιλαγίων και φιλεόρτων πιστών, ως οι ανωτέρω αναφερθέντες ταλαντούχοι πατέρες.

Ο πανοσιομουσικολογιώτατος ιερομόναχος Ιερόθεος της ανθούσης κοινοβιακής Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού της Θεοτόκου – Φιλοθέου και τροφού πλειάδος Οσίων, είναι μελοποιός εκ των ολίγων, ο οποίος διά των προσεγμένων έργων του και δικαίως επαινεθέντων δεν παύει να προσκομίζη ως πρόθυμος διακονητής “κέρασμα” γλυκύ εις τους φιλαγάθους, φιλοθέους και φιλοσίους πατέρας και αδελφούς.

Μη επιθυμούντες να προσκρούσωμεν εις την ταπείνωσιν του σεβαστού και αγαπητού πατρός Ιεροθέου και κατακλείοντες το παρόν λιτόν εισαγωγικόν ή προλογικόν σημείωμα ας μας επιτρέψη να είπωμεν ότι ο γηραιός και ιερός Άθως καυχάται ως και η φίλη, μητέρα και τροφός Ορθοδοξία διά τοιαύτα έργα-επιτεύγματα.

Ταπεινώς ευχόμεθα όπως οι φίλοι του Θεού και φίλοι μας, οι λαμπρώς υμνούμενοι Άγιοι της βίβλου ταύτης πρεσβεύουν εις τον Πανοικτήρμονα, Παντελεήμονα και Παντοκράτορα Κύριον υπέρ κυρίως της ψυχικής υγείας και της έσω φιλοκαλίας προς ακρόασιν εν ουρανοίς των ανεκλαλήτων ψαλμών της σωτηρίου και της αγλαούς ανεσπέρου φωταγωγίας.

Ιερά Σκήτη Κουτλουμουσίου
Αύγουστος 1996

Ελάχιστος μοναχός
Μωυσής Αγιορείτης

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Κωδικός προϊόντος: e00246 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: