Βιβλιογραφία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Γεωργίου Χατζηθεοδώρου – Τόμος Α’

Περίοδος Α΄ (1820-1899)

38,00 


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Το Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών δια του μετά χείρας τόμου εγκαινιάζει μίαν νέαν σειράν εις τας εκδόσεις αυτού, τα “Ψαλτικά Βλατάδων”. Ευελπιστεί δ’ ότι δια της σειράς ταύτης θα συμβάλη θετικώς εις την μελέτην της πατρώας ημών εκκλησιαστικής μουσικής δια της δημοσιεύσεως είτε θεωρητικών πραγματειών αναφερομένων εις την ιστορίαν και την θεωρίαν αυτής, είτε μουσικών βιβλίων παλαιών ή νεωτέρων προς μελέτην και χρήσιν.

Ως πρώτος τόμος εκδίδεται ο παρών, περιέχων την αναγραφήν των μουσικών εκδόσεων από του έτους 1820 μέχρι του έτους 1899. Θα επακολουθήση δε προσεχώς και η έκδοσις του υπό επεξεργασίαν δευτέρου τόμου, ο όποιος θα περιλάβη την από του έτους 1900 εκδοτικήν παραγωγήν προς ολοκλήρωσιν της βιβλιογραφικής ενημερώσεως. Το πολύμοχθον τούτο έργον είναι καρπός άκρας επιμελείας και μακροχρονίων μελετών του Καλυμνίου μουσικοδιδασκάλου κ. Γεωργίου Χατζηθεοδώρου. Προς αυτόν και προς τον Δήμον Καλύμνου εκφράζονται αι θερμαί ευχαριστίαι του Πατριαρχικού Ιδρύματος, εις μεν τον πρώτον δια την παραχώρησιν της εκδόσεως εις αυτό, εις δε τον δεύτερον, και ιδιαιτέρως εις τον Δήμαρχον Καλύμνου κ. Δημήτριον Διακομιχάλην και το Δημοτικόν Συμβούλιον, δια την πρόφρονα συμπαράστασιν προς μερικήν κάλυψιν των εκδοτικών δαπανών.

Και ο πρώτος μεν ούτος τόμος εκρίθη απαραίτητον όπως προταχθή της σειράς, οιονεί ως βιβλιογραφικός οδηγός και εισαγωγική προσέγγισις εις τον τομέα των εκδόσεων της λειτουργικής ημών μουσικής. Ως δε προς τον προγραμματισμόν της συνεχείας της σειράς “Ψαλτικά Βλατάδων” ας λεχθή από τούδε ότι έχει προβλεφθή η έκδοσις δια φωτοαναστατικής ανατυπώσεως παλαιών και δυσεύρετων μουσικών βιβλίων, εν οις και το “Ειρμολόγιον”, το “Αναστασιματάριον”, το “Δοξαστάριον”, η “Μουσική Συλλογή” κ.ά. κατά την έκδοσιν του παλαιφάτου εν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικού Τυπογραφείου (1840-1917). Δεν θα ήτο δυνατή η έκδοσις της σειράς ταύτης αν δεν υπήρχεν η οικονομική στήριξις αυτής δια του Προγράμματος INTERREG II Ε.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, προς το οποίον εκφράζονται και εντεύθεν θερμαί ευχαριστίαι.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος τούτου καθηγητής της Μουσικολογίας εις το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Αντώνιος Αλυγιζάκης ανέλαβε φιλοτίμως την επιμέλειαν και την ευθύνην της σειράς αυτής, της οποίας επί χρησταίς ελπίσιν απαρχή είναι ο παρών πρώτος τόμος. Προς τον κ. Αλυγιζάκην εκφράζονται πολλαί ευχαριστίαι και ευχαί δια την πρόοδον της εκδοτικής ταύτης προσπάθειας. (ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Θεσσαλονίκη 8 Νοεμβρίου 1997. Από το Προλογικό Σημείωμα της έκδοσης)

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Κωδικός προϊόντος: e00019 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: