Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς, Εμμανουήλ Φαρλέκα

31,80 


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

“Η ένθερμος αφ’ ενός υποδοχή, ης έτυχε το προ διετίας εκδοθέν μουσικόν “Τριώδιόν” μου και αι ευμενείς υπέρ αυτού κρίσεις περισπουδάστων μουσικολόγων και δοκίμων ιεροψαλτών, αφ’ ετέρου δε η αξίωσις και αι παροτρύνσεις πλείστων εκ των λαβόντων το εν λόγω έργον μου, όπως προβώ εις την έκδοσιν της “Μεγάλης Εβδομάδος”, του “Πεντηκοσταρίου” και λοιπών συνθέσεών μου, παρέσχον μοι το θάρρος να αποταθώ προς τους απανταχού της Ελλάδος μουσικολόγους και ιεροψάλτας αναγγέλλων την έκδοσιν του παρόντος υπό τον τίτλον “ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ” λιτού έργου μου και ζητήσω την υποστήριξιν αυτών. Πράγματι δε τόσον οι εκτιμήσαντες τας προηγουμένας τύποις εκδοθείσας συνθέσεις μου, όσον και αι ευμενείς παρ’ αυτών πληροφορίας λαβόντες έσπευσαν εκθύμως δια της εν τοις συνδρομηταίς της παρούσης εκδόσεως εγγραφής αυτών να με ενθαρρύνωσιν, όπως επιληφθώ του έργου.

Περιλαμβάνει δε η “ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ” μου, ως ανήγγειλα, ολόκληρον το Ασματικόν μέρος των από της εσπέρας της Κυριακής των Βαΐων μέχρι του Μεγάλου Σαββάτου Ιερών Ακολουθιών εν πάση λεπτομερεία μετά της Τυπικής Διατάξεως αυτών, εις τρόπον ώστε ο χρησιμοποιών το βιβλίον μου τούτο Ιεροψάλτης να διευκολύνηται σπουδαίως εις την άμεμπτον και κανονικήν άσκησιν του έργου αυτού, διότι δεν θα περιέρχηται εις την ανάγκην να καταφεύγη εκάστοτε εις το Τυπικόν και εις διάφορα Μουσικά Βιβλία, ήτοι Δοξαστάρια, Ειρμολόγια, Ανθολογίας κ.τ.λ. προς εύρεσιν και εκτέλεσιν των διαφόρων Μαθημάτων και Τροπαρίων των Ασματικών Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος.”

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Κωδικός προϊόντος: 142408 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: