Η Θεωρία της Βυζαντινής Μουσικής στην Πράξη

24,99 


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Ο μουσικολογιώτατος Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, κ. Σπυρ. Ψάχος, θέλων να επεκτείνη την προσφοράν του εις τον τομέα της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής ημών Μουσικής, δεν αρκείται εις την από του «αναλογίου» του Ψάλτου λειτουργικήν απόδοσιν των ιερών ύμνων της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας, αλλά το έργον του αντιλαμβάνεται και υπηρετεί ως τρίπτυχον, περιλαμβάνον την ψαλμωδίαν, την διδασκαλίαν της μουσικής και την συγγραφήν μουσικολογικών κειμένων.

Ο τίτλος -και το περιεχόμενον- του παρόντος βιβλίου του «Η θεωρία της Βυζαντινής Μουσικής στην πράξη» επιβεβαιώνουν του λόγου το ασφαλές. Με την αρτίαν μουσικήν συγκρότησιν την οποίαν διαθέτει με την εμπειρίαν της επ’ Εκκλησίας ιεράς ψαλμωδίας και με την πολυετή διδασκαλίαν της Βυζαντινής Μουσικής εις επωνύμους Σχολάς και Ωδεία και κατ’ ιδίαν εις τους μαθητάς του, έχει τον πλήρη εξοπλισμόν και τα εχέγγυα, δια να παρουσιάση υποδειγματικόν «Θεωρητικόν» βιβλίον, εγκυρον και ακριβές, ως το μετά χείρας τοιούτον.

Οι παλαιοί εγνωρίζαμεν το «Μέγα Θεωρητικόν» του Χρυσάνθου και την «Κρηπίδα» του Θεοδώρου Φωκαέως. Οι νεώτεροι ηυτύχησαν να γνωρίζουν αλλεπάλληλα θεωρητικά της Βυζ. Μουσικής, της περιωπής της «Παρασημαντικής της Β.Μ.» του Κων. Ψάχου, του εν Πάτρας μουσικοδιδασκάλου Κων. Πανά «Θεωρία, Μέθοδος και Ορθογραφία της Β.Μ.», κ.ά. ειδημόνων, υψηλοτέρας ή μετριωτέρας κλάσεως σχετικά έργα.

Ο ημέτερος κ. Σπύρος Ψάχος παρουσιάζει έργον πρωτότυπον, δυνάμενον να διεκδίκηση διακεκριμένην θέσιν εις την βιβλιογραφίαν της Β.Μ.

Είναι αναλυτικόν. «Χωρίς να αρκήται σε απλή αναφορική περιγραφή… προχωρεί όσο είναι δυνατόν σε κατανοητές, αναλυτικές εξηγήσεις. Στόχος του είναι, οι χρήστες… να αποκτήσουν άποψη». Και αυτό «σημαίνει πρόοδο» – όπως γράφει εις την εισαγωγήν. […]

(Από τον πρόλογο του Μητροπολίτη Πατρών Νικόδημου)

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας