Κρηπίς του θεωρητικού και πρακτικού της εκκλησιαστικής μουσικής προς χρήσιν των σπουδαζόντων αυτήν

12,00 


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Η παρούσα έκδοση αποτελεί ακριβή φωτογραφική ανατύπωση της τελευταίας εκδόσεως (1912) της “Κρηπίδας”, δηλαδή του θεωρητικού και πρακτικού της εκκλησιαστικής μουσικής του Θεοδώρου Φωκαέως.