Μικροβλάχοι, Σίμωνος Καρά (με κασέτα)

ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ

7,00 12,00 


Βιβλίο + Κασέτα
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

“Ότι είναι γηγενείς ουδαμόθεν ελθόντες εις την πατρίδα των Ελλάδαν.”

Περιέχει κασσέτα με τραγούδια.