Τραγούδια και σκοποί στην Κω

Μουσική συλλογή: Σπυρ. Περιστέρης (1958), Κοινότητας Κεφάλου (1996 - 1997), Γ. Ι. Χατζηθεοδώρου (2006), S. Baud - Bovy (καταγραφή 1930)

30,00 


Βιβλίο + 2 CD
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει την μελέτη, την επεξεργασία και την απόδοση σε μουσική γραφή όλων των μουσικών καταγραφών που είχε πραγματοποιήσει στην Κω το 1958 ο Σπυρίδων Περιστέρης. Ο Γεώργιος Χατζηθεοδώρου εμπλουτίζοντας τις καταγραφές του Περιστέρη με μουσικό και φωτογραφικό υλικό παραδίδει στο επιστημονικό και ευρύ κοινό τα τραγούδια της Κω καταγεγραμμένα σε ευρωπαϊκή και βυζαντινή γραφή συνοδευόμενα από δύο CD.