Τριώδιον Εμμ. Φαρλέκα

31,80


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

“«Έκθεσις της Επιτροπής – Προς την Δ. Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος»: Εκπληρούντες την δια του υπ’αριθμόν 72/64 και από 20ης Ιανουαρίου ε.ε. Σεπτού Υμών εγγράφου ανατεθείσαν ημίν εντολήν, διεξήλθομεν επισταμένως το υπό του Γραμματέως της Αρχιεπισκοπής Αθηνών κ. Εμμανουήλ Φαρλέκα, εκπονηθέν ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΤΡΙΩΔΙΟΝ. Υποβάλλοντες δε δια του παρόντος την γνώμην ημών, γνωρίζομεν τη Αγία και Ιερά Συνόδω, ότι ο συνθέτης του εν λόγω βιβλίου, ετήρησε μετ’ ευλαβείας εν αυτώ την εκκλησιαστικήν μουσικήν γραμμήν, μη απομακρυνθείς των απ’ αιώνων παραδεδεγμένων υπό της Αγίας ημών Εκκλησίας εκκλησιαστικών μελωδιών.

Ο κ. Εμμανουήλ Φαρλέκας εν τη προς την Ιεράν Σύνοδον αιτήσει του, αναφέρει ότι δεν παρουσιάζει πρωτότυπον εργασίαν, αλλά διασκευάς και επεξεργασίαν των γνωστών και εγκεκριμένων μουσικών κειμένων. Παρά τούτο όμως, αποφαινόμεθα ότι η δήλωσις αύτη κρίνεται υφ’ ημών λίαν μετριόφρων, καθ’ όσον εν πολλοίς το έργον παρουσιάζει πρωτοτυπίαν επί τη βάσει πάντοτε της σεμνής και απερίττου βυζαντινής μουσικής μελωδίας, αποτελεί δε ταμείον καλλιτεχνικών εκκλησιαστικών γραμμών, αφ’ ετέρου δε παρουσιάζει και εις άκρον επιμεμελημένην εμφάνισιν, ά τε τετυπωμένον καλλιτεχνικώς και επί αρίστου χάρτου, δεν παρέλειψε δε ο συνθέτης να διορθώση εν τέλει τούτου και τα κατά την εκτύπωσιν παρεισφρήσαντα αναπόφευκτα τυπογραφικά λάθη.

Θα ήτο δ’ εν τέλει παράλειψις εκ μέρους ημών αν μη απονέμομεν εις τον κ. Εμμανουήλ Φαρλέκαν τον δίκαιον έπαινον δια την άκραν αυτού φιλοπονίαν, μη φεισθέντα μάλιστα ουδενός κόπου και δαπανών, ίνα παρουσιάση εις τον μουσικόν κόσμον το βιβλίον αυτόν ως οίον τε τέλειον.
Εφ’ ω και υποβάλλομεν ευλαβώς την γνώμην ημών ότι το μουσικόν τούτο πόνημα είναι άξιον να τύχη της σεπτής εγκρίσεως της Ανωτάτης ημών Εκκλησιαστικής Αρχής.”

(Από την έκδοση)

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Κωδικός προϊόντος: 142406 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: