Τυπικόν, οικονόμου Γεωργίου Ρήγα

με πρόλογο του λειτουργιολόγου Ιωάννου Φουντούλη

50,00 


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Τυπικόν (εκ του τύπος) δηλοί την ιεράν βίβλον την περιέχουαν και καθορίζουσαν τας διατάξεις, ήτοι τους τύπους, καθ’ ους οφείλουσιν εκτελείσθαι αι ιεραί της Εκκλησίας ακολουθίαι.
Τας εν τοις τυπικοίς διαλαμβανομένας διατάξεις συνέθεσαν οι άγιοι πατέρες. Και ναι μεν εκάστη μονή κέκτηται και ίδιον αυτής Τυπικόν συνταχθέν υπό των κτητόρων αυτής (διό και τα τοιαύτα “κτητορικά” τυπικά καλούνται), αλλά πάντα εισίν όμοια εν ταις διατάξεσιν αυτών, διαφέροντα μόνον εις ελαχίστας λεπτομερείας, άστινας εξ έθους και παραδόσεως εκάστη μονή κέκτηται, και αίτινες αποβλέπουσιν είτε προς πανηγυρικόν εορτασμόν μνήμης αγίων τινών, είτε εις επουσιώδεις τινάς και ελαχίστους τύπους.
Το εν γένει παραδεδεγμένον εκ των αρχαίων Τυπικών τυγχάνει το της Μονής του αγίου Σάββα του Ηγιασμένου, το και μάλλον εκ πάντων πεφημισμένον. Αλλ’ όσοις ενέτυχον αυτώ γνωστόν τυγχάνει, ότι εν πολλοίς προβληματικόν και γριφώδες κατέστη, ένθεν μεν δια την ασάφειαν και συντομίαν της εκφράσεως, ενιαχού δε και εκ των πολλών παρεισφρυσάντων σφαλμάτων εκ των αντιγραφών και μετατυπώσεων αυτού, και εκ της δοκησισοφίας διορθωτών τινων αυτού ενίοτε. Ανάγκη ως εκ τούτου, ίνα τυγχάνη τις εκ των εντριβεστάτων γνωστών της τυπικής διατάξεως, όπως κατανοή το εν λόγω Τυπικόν. Ίνα δε καταστή και τοις λοιποίς πάσι καταληπτόν, χρήζει ερμηνείας.
Ημείς αποτολμώντες την σύνταξιν του ανά χείρας, […] εκτίθεμεν σαφώς και επακριβώς πάσαν τυπικήν διάταξιν, ίνα μη ο αναγνώστης μένη εν αμφιβολία και δια τας ελαχίστας των λεπτομερειών. […]

(Εν Σκιάθω τη 20 Ιουνίου 1908, Γ. Α. Ρήγας, από τον πρόλογο της έκδοσης)

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Κωδικός προϊόντος: i00265 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: